22 nov. 2014

Personatges alteans del segle XX: Miguel Giner Giner, per Miguel del ReyMiguel Giner neix a Altea sobre 1900 i queda orfe de pare als 12 anys. Catalina Giner, sa mare, torna a la casa familiar, al núm. 2 del carrer que hui coneixem com Costera de Moncau, on van viure al costat dels germans José, Vicente i Salvador Agulló Zaragozí. Es tracta de l'edifici que sempre vam conèixer a Altea com "el Casino", aquell preciós Casino de Peparra amb àmplia terrassa suportada per columnes de fundició sobre la plaça del Convent i el saló va haver en aquells dies guardar els encesos ressons dels discursos liberals dels finals del segle XIX.
Miguel Giner, el nostre protagonista neix amb el segle i als seus 25 anys aprova les oposicions al Cos Pericial de Duanes, ocupant precisament la plaça de la Duana d'Altea. Es casa amb Dolores Llopis Benimeli el 1928, òrfena de pares i que viu unes cases més amunt al mateix carrer, a casa de sa tia Rosa Benimeli Martínez. D'aquesta unió neixen Vicente (1930) i Isabel (1931). En esclatar la Guerra Civil el traslladen a Barcelona, on marxa el matrimoni deixant als seus fills a cura de la família a Altea. En finalitzar la guerra un nou trasllat a la Vall d'Aran, al lloc fronterer de Les, reuneix la família, primer va amb els seus pares Isabel i més tard s'uneix a ells el fill gran, Vicente.
Miguel Giner i Dolores Llopis a Les

Precisament és a Les on ocorren els fets als quals ens referim i que s'inicien a finals de juny o principis de juliol de 1943, un lloc de frontera, on després d'una horrible experiència per complir les ordres franquistes, se decideix a facilitar com pot el pas de grups de jueus que fugen de l'horror nazi travessant els Pirineus.
Just entre els homes és com anomenen els jueus a aquestes persones que han arriscat les seues vides per salvar les d'altres, i el nostre Miguel Giner és un d'ells, el govern d'Israel, els Instituts de defensa de la Memòria de l'Holocaust, l'han homenatjat en un acte aquest novembre el Tel Aviv i Jerusalem, on ha assistit seu fill Vicente Giner.
Un honor per a Altea tenir a Miguel Giner Giner entre els nostres paisans.


Miguel Giner al traure les opocisións al Cos de Duanes als 25 anys.


Miguel Giner nace en Altea sobre 1900 y queda huérfano de padre a los 12 años. Catalina Giner, su madre, vuelve al seno familiar, a la casa nº 2 de la calle muchos años llamada del Alferez Beneyto, hoy Costera de Moncau, donde vivieron junto a los hermanos José, Vicente y Salvador Agulló Zaragozí. Se trata del edificio que siempre conocimos en Altea como “el Casino”, aquel precioso Casino de Peparra con amplia terraza soportada por columnas de fundición sobre la plaza del Convento y cuyo salón debió por entonces guardar los encendidos ecos de los discursos liberales de los finales del siglo XIX.
Miguel Giner, nuestro protagonista nace con el siglo y a sus 25 años aprueba las oposiciones al Cuerpo Pericial de Aduanas, ocupando precisamente la plaza de la Aduana de Altea.  Se casa con Dolores LLopis Benimeli en 1928, huérfana de padres y que vive unas casa más arriba en la misma calle, en casa de su tía Rosa Benimeli Martínez. De esta unión nacen Vicente (1930) e Isabel (1931). Al estallar la Guerra Civil lo trasladan a Barcelona, donde marcha el matrimonio dejando a sus hijos al cuidado de la familia en Altea. Al finalizar la guerra un nuevo traslado al Valle de Arán, al puesto fronterizo de Les, reúne a  la familia, primero va con sus padres Isabel y más tarde se une a ellos el hijo mayor, Vicente.
Precisamente es en Les donde ocurren los hechos a los que nos referimos y que se inician a finales de Junio o principios de Julio de 1943, un puesto de frontera, donde tras una horrible experiencia por cumplir las órdenes franquistas, de decide a facilitar como puede el paso de grupos de judíos que huyen del horror nazi atravesando los Pirineos.
Justo entre los hombres es como llaman los judíos a estas personas que han arriesgado sus vidas para salvar las de otros, y nuestro Miguel Giner es uno de ellos, el gobierno de Israel, los Institutos  de defensa de la Memoria del Holocausto, lo han homenajeado  en un acto este noviembre el Tel Aviv y Jerusalén, donde ha asistido su hijo Vicente Giner.
Un honor para Altea tener a Miguel Giner Giner entre nuestros paisanos.
Vicente Giner en el Muro de las Lamentaciones, imagen publicado en La Vanguardia.

11 nov. 2014

L'ermita de Sant Chochim a Altea, per Miguel del Rey
A la imatge que ens facilita Diego Barber podem veure l'ermita de Sant Chuchim a la part alta del Calvari d'Altea, ja que era just el lloc on arribava el petit Via Crucis del Segle XVIII alteà, el que ens mostra el mai massa lloat plànol de Francisco Ricaud, i on hui arriben també les renovades capelles del calvari. La imatge és molt interessant ja que ens retrotrau a un món perdut en la memòria, una de les zones menys respectades d'Altea, ja que la disposició urbana ha esborrat completament la forma i la memòria en un procés urbanitzador carregat de sospites, segons diversos autors, respecte a les obligacions culturals d'aquests agents en el seu moment.

Però fem una mica d'història. Ramon Llorens en la seua "Història d'Altea. Segle XVIII "dóna notícia que aquesta ermita va ser construïda per la família Thous, una família vinculada a la Senyoria d'Altea, amb condició de noblesa, seculars governadors de el Castell de Cap Negret, amb certa relació amb les restes de monges Clarisses que en el seu temps van ser senyores del que hui és Cap Negret; família amb importants vincles comercials i agraris, de gran tradició religiosa, molt propera als priors i frares que van donar cobertura al Convent de Sant Francesc d'Altea; va construir dues ermites en el terme d'Altea: una a terres del seu mayorazgo, a l’ Heretat de Cap Negret al segle XVII, i aquesta de Sant Chochim, vinculada a la seua heretat del Palasiet, no se sap ben bé en quin moment, però entre 1666 i 1740, ja que es cita en el llibre de Padró de censos de l'Església Parroquial entre 1666 i 1783, però en el plánol de Ricaud datat en 1740 ja existeix l'ermita i el Via Crucis que la circumdava.
  podem veure a l’angle esquerro superior el calvari

Luis Fuster i Pedro Juan Orozco, en el seu llibre "Alteanias" ens donen més informació sobre l'ermita, donant per suposada la seua existència i vinculant-la a l'Heretat del Palasiet, també dels Thous, indicant que a la mort de Vicente Thous en 1776, esta deixa una donació secular de dotze sous per celebrar misses el dia del sant a càrrec de l'Heretat. També ens diuen que en 1852 està en ús, ja que es celebra el bateig d'una nena abandonada a la seua porta.

La seua arquitectura d'una nau amb contraforts que definien capelles internes, va quedar en ruïnes des de finals del segle XIX, ja la veiem arruïnada en les imatges de les primeres dècades del segle XX, i és un munt de runes a les fotografies d'entorn als anys 1950.

La seua presència en el paisatge era molt important, de la mateixa manera que a la vida social i religiosa, de fet encara es canten els goigs i viacrucis per Setmana Santa en els seus entorns. Els plànols de Ricaud ens mostren una zona molt atractiva amb capelles i xiprers al voltant de l'ermita. Les cròniques de l'època ens diuen que en els seus voltants es realitzaven les festes de Sant Joan i Sant Miquel, el porrat i el mercat de cavalleries, com indica un carrer de l'entorn, va esdevenir lloc, abans d'abandonar-la Vila de Dalt.

No hi ha documentació gràfica més enllà de les imatges de les ruïnes. Una referència íntima i personal ens la recull P. Juan Ciudad en seua fitxa sobre l'ermita de "Altea mi pueblo", on dóna notícia dels seus records d'infantesa i de les notes d'altres autors.

                           
Gitanos en Sant Chochim, foto de Antonio Ortega i Saez 1939En la imagen que nos facilita Diego Barber podemos ver la ermita de Sant Chuchim en lo alto del Calvario de Altea , pues era justo el lugar donde llegaba el pequeño Vía Crucis del Siglo XVIII alteano, el que nos muestra el nunca demasiado alabado plano de Francisco Ricaud, y donde hoy llegan también las renovadas capillas del calvario. La imagen es muy interesante pues nos retrotrae a un mundo perdido en la memoria, una de las zonas menos respetadas de Altea, pues la disposición urbana ha borrado completamente la forma i la memoria en un proceso urbanizador cargado de sospechas, según diversos autores, respecto a las obligaciones culturales de estos agentes en su momento.

Pero hagamos un poco de historia. Ramón Llorens en su “Historia de Altea. Siglo XVIII” da noticia de que dicha ermita fue construida por la familia Thous, una familia vinculada a la Señoría de Altea, con condición de nobleza, seculares gobernadores de el Castillo de Cap Negret, con cierta relación con los restos de monjas Clarisas que en su tiempo fueron señoras de lo que hoy es Cap Negret; familia con importantes vínculos comerciales y agrarios, de gran tradición religiosa, muy próxima a los priores y frailes que dieron cobertura al Convento de San Francisco de Altea, construyó dos ermitas en el término de Altea: una en tierras de su mayorazgo, en Cap Negret en el siglo XVII, y esta de Sant Chochim, vinculada  a su heredad del Palasiet, no se sabe bien en qué momento, pero entre 1666 y 1740, pues se cita en el libro de Padrón de Censos de la Iglesia Parroquial  entre 1666 y 1783, pero en el plano de Ricaud fechado en 1740 ya existe la ermita y el Vía Crucis que la circundaba.

Luis Fuster y Pedro Juan Orozco, en su libro “Alteanias” nos dan más información sobre la ermita, dando por supuesta su existencia y vinculándola la Heredad del Palasiet, también de los Thous, indicando que tras la muerte de Vicente Thous en 1776, hace una donación secular de doce sueldos para celebrar misas el día del santo a cargo de la Heredad. También nos dicen que en 1852 está en uso, pues se celebra el bautizo de una niña abandonada en su puerta.

Su arquitectura de una nave con contrafuertes que definían capillas internas, quedó en ruinas desde finales del siglo XIX, ya la vemos arruinada en las imágenes de las primeras décadas del siglo XX, y es un montón de escombros en las fotografías de entorno a los años 1950.

Su presencia en el paisaje era muy importante, de la misma manera que en la vida social y religiosa, de hecho aún se cantan los gozos y vía crucis en Semana Santa en sus entornos. Los planos de Ricaud nos muestran una zona muy atractiva con capillas y cipreses entorno a la ermita. Las crónicas de la época nos dicen que en sus inmediaciones se realizaban las fiestas de San Juan y San Miguel, el porrat  y el mercado de caballerías, como indica una calle del entorno, se daban cita allí, antes de abandonarse la Vila de Dalt.

No hay documentación gráfica más allá de las imágenes de las ruinas. Una referencia intima y personal nos la recoge P. Juan Ciudad en su ficha sobre la ermita de “Altea mi pueblo”, donde da noticia de sus recuerdos de niñez y de las notas de otros autores.

19 sept. 2014

El Molí de Benimussa en Altea / per Miguel del Rey


El Molí de Benimussa en Altea forma part del sistema hidràulic del Reg Major o de Baix i es troba en una terrassa fluvial a la marge dreta del riu Algar i dominant el seu llit. Se situa just abans de de les obres de soterrament de la sèquia per les obres de l'Autopista AP-7, en una zona amb un gran valor patrimonial acumulat per elements propis de la cultura de l'aigua, no només el molí, sinó també algun antic trestallador, tapar, etc, peces originals que es conserven a la zona des de temps immemorial. Es pot accedir des del camí que transcorre per la riba dreta del riu i també des del camí del Mandem
El conjunt de Casal de mòlta, bassa i cup, es complementen amb la Casa del moliner, la qual habilitada com a habitatge es conserva en molt bones condicions, mantenint el sabor i la qualitat dels espais interns i externs del antic molí.
És tenen notícies de la seua existència des del segle XVIII i de estar en servei fins als anys 1950 (R. Llorens, pàg 246).
En l'actualitat el molí ha perdut les instal · lacions pròpies de la indústria molinera. Existeix en canvi casal de mòlta, una gran sala longitudinal de preparació i emmagatzematge, amb la sala de queixal el fons acollida sota una gran volta de canó; sala de moles disposada transversal al sistema de recorregut de l'aigua i construïda amb rosques de maó en bon estat. Baix d'ella i en sengles espais de volta transversals al casal es troben els carcaus que aixoplugaven les rodes generatrius amb sortida a una bassa de regulació del “socaz", previ al lliurament de l'aigua a la sèquia després de ser utilitzada com a energia motriu.
Després del casal trobem el sistema de càrrega de l'aigua, amb un cup en molt bon estat, vinculat a una bassa de regulars dimensions i forma molt orgànica adequada a l'orografia del lloc. A l'entrada a la bassa des de la sèquia del Reg Major trobem el millor dels trestalladors d'Altea, una peça de grans dimensions inserida en la sèquia que ha de mantenir certa protecció.
Hui la casa inclou una sèrie de crugies perpendiculars al casal, tres a total, amb diverses plantes, en les quals es desenvolupen les estades domèstiques, usant-se la sala de mòlta com estar principal de l'habitatge, i la bassa del socaz piscina, sense haver perdut el caràcter dels seus materials originals. Forjats, murs, fusteria, han estat curosament restaurats i manté un bon estat de servei; així com els espais externs. Tot això ens porta a poder gaudir d'un espai encantador on l'aigua i els fragments d'una cultura hidràulica són protagonistes.
Extret parcialment Catàleg de Béns Culturals d'Altea. Responsable: M. del Rey


El Molí de Benimussa forma parte del sistema hidráulico del Reg Major o de Baix y se encuentra en una terraza fluvial en la margen derecha del río Algar y dominando su cauce. Se sitúa justo antes de que esta abandone su antiguo cauce por las obras de la Autopista AP-7. En una zona con un gran valor patrimonial acumulado por elementos propios de la cultura del agua, no solo el molino, sino también algún antiguo trestallador, tapó, etc., piezas originales que se conservan en la zona desde tiempo inmemorial.  Se puede acceder a él desde el camino que transcurre por la orilla derecha del río y también desde el camino del Mandem
El conjunto de Casal de Molineda, Balsa y Cup, se complementan con la Casa del molinero, la cual habilitada como vivienda se conserva en muy buenas condiciones, manteniendo el sabor y la calidad de los espacios internos y externos del antiguo molino.
Se tienen noticias de su existencia desde el siglo XVIII y de estuvo en servicio hasta los años 1950 (R. LLorens, pp 246).
En la actualidad el molino ha perdido las instalaciones propias de la industria molinera. Existe en cambio el casal de molienda, una gran sala longitudinal de preparación y almacenaje, con la sala de muelas el fondo cobijada bajo una gran bóveda de cañón; sala de muelas dispuesta transversal al sistema de recorrido del agua y construida con roscas de ladrillo en buen estado. Bajo de ella y en sendos espacios abovedados transversales al casal se encuentran los cárcavos que cobijaban las ruedas generatrices con salida a una balsa de regulación del socaz, previo a la entrega del agua a la acequia tras ser utilizada como energía motriz.
Tras el casal encontramos el sistema de carga del agua, con un cup en muy buen estado, vinculado a una balsa de regulares dimensiones y forma muy orgánica adecuada a la orografía del lugar. En la entrada a la balsa desde la acequia del Reg Major encontramos el mejor de los trestalladors de Altea, una pieza de grandes dimensiones inserta en la acequia que debe mantener cierta protección.
Hoy la casa incluye una serie de crujías perpendiculares al casal, tres en total, con varias plantas, en las cuales se desarrollan las estancias domésticas, usándose la sala de molienda como estar principal de la vivienda, y la balsa del socaz como piscina, sin haber perdido el carácter de sus materiales originales. Forjados, muros, carpintería, han sido cuidadosamente restaurados y mantiene un buen estado de servicio; así como los espacios externos. Todo ello nos lleva a poder disfrutar de un espacio encantador donde el agua y los fragmentos de una cultura hidráulica son protagonistas.

Extraído parcialmente de Catálogo de Bienes Culturales de Altea. Responsable: M. del Rey


8 sept. 2014

«Bartolomé» la novela de Miguel del Rey en el Levante-EMV / por Hermes Manyés


Una novela rastrea la baja nobleza valenciana de La Marina durante el XVIII*

Miguel del Rey aborda en «Bartolomé» la influencia de los cambios políticos en las comarcas valencianas


HERMES MANYÉS | VALENCIA «Bartolomé es la primera obra de ficción que escribo y posiblemente la única porque me ha costado mucho tiempo y esfuerzo», cuenta el arquitecto Miguel del Rey a Levante-EMV. Se trata de una historia que describe el devenir de una familia de la baja nobleza del sur valenciano durante los momentos de cambio en el Antiguo Régimen. La acción transcurre en paisajes de La Marina y de las comarcas centrales valencianas, así como en la ciudad de Valencia, iniciándose la historia en 1786 y abarcando los convulsos momentos del reinado de Carlos IV, la guerra del francés, la represión fernandina, el trienio liberal... «Es muy importante desde mi punto de vista la transformación económica que ocurre en ese periodo y cómo se describe, ya que es una época poco estudiada y la estructura de la economía de aquel momento es bastante compleja», opina el autor. Miguel del Rey, que es arquitecto, catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia y finalista del I Premio de Arquitectura Española Príncipe de Asturias, cuenta que Bartolomé «es el resultado de encontrar una documentación concreta e intentar darle salida por lo interesante que me resultaba esa información histórica. En vez de sacarla como una crónica o unos anales de información histórica, pensé utilizar el formato de novela intentando hilar esa información a través de una trama». Del Rey explica que le costó bastante conseguir la documentación para elaborar la obra, pero que «el grueso de la información la encontré de una manera peculiar, en una masía de una familia en la que hubo un robo en el cual los ladrones no se interesaron por los documentos antiguos. Escrituras, protocolos notariales, documentos, cartas... una documentación muy interesante de todo un siglo (1750-1850) sobre una familia de la Marina. A raíz de esto comencé a trabajar y tuve que incorporar mucha información relativa a esa época para poder hilar una historia coherente». El arquitecto no tiene en mente más proyectos de ficción, pero sí ha desarrollado un proyecto de guía de Altea enfocada de una manera muy directa hacia el viajero interesado por la cultura.

* Publicado en el Levante-EMV Cultura  04.09.2014

3 sept. 2014

Bartolomé: Un personaje y su paisaje / Por Enric MateuBartolomé: Un personaje y su paisaje
El paisaje en “Bartolomé”, una novela de Miguel del Rey (Valencia, 2014) por Enric Mateu*.    

El paisaje es un hecho cultural que pertenece a un tiempo y a un lugar, esas dos condiciones nos permiten, en la primera de las obras de ficción del autor, adentrarnos en el mundo próximo físicamente pero alejado en el tiempo, lo cual da una componente particular a la obra, pues la trama de la novela no podría comprenderse sino se destacara la estrecha relación con su tierra.  El paisaje en “Bartolomé” no es el decorado sobre el cual suceden los acontecimientos y se encuadran las pasiones de los personajes, sino un elemento vivo y cambiante que explica la existencia del protagonista, de Bartolomé, que actúa sobre él incluso cuando se ausenta, y que a su vez es modelado por el propio caballero. Un paisaje que llena los ojos y el alma de los protagonistas y del mismo lector.

Viajar de la mano de Bartolomé Calzas, el protagonista de una novela de corte de saga familiar, por las tierras de la Marina y el Comtat con algún viaje ocasional a la ciudad de Valencia, implica una inmersión en un paisaje físico y social que nos hace revivir aquellos campos y aquel tempus, pues el paisaje al ser una construcción mental implica no solo la presencia física de  un perfil y un contenido, también la percepción de unos hombres y mujeres, el trabajo de otros muchos, todo ello en una visión caleidoscópica que se construye en el cerebro y se vive en un tiempo, más o menos rápido. En nuestra cultura se aprecia de manera rapidísima; el tiempo de Bartolomé es el propio de los finales del s. XVIII e inicios del Ochocientos, un tempus muy distinto, donde la realidad física se percibe andando, o a trote de caballo, aceptando los rigores del clima, comiendo en los viajes lo propio del lugar, percibiendo las escenas cambiantes que se acumulan en las retinas de viajeros y que poco a poco transforman un paisaje a lo largo de un viaje.

La novel·la s'estructura en dos molt diferenciades parts que corresponen a sengles períodes importants en la història d'Espanya i per tant de la Marina. La primera corresponde al siglo XVIII, en la que Valencia, tiempo atrás desértica, renace con la puesta en labor de las tierras abandonadas tras la expulsión de los moriscos. Es el tiempo de Cavanilles, que viaja por estas tierras y actúa como notario para relatar y dar fe de las profundas transformaciones en el paisaje valenciano que se llena de personas y cultivos. Precisamente el botánico viaja a las tierras de Bartolomé donde retrata un paisaje que el autor de la novela retoma y vuelve a recrear a partir de una documentación inédita y de gran valor, y desde una perspectiva vivida con los ojos de aquel que ha visto transformarse estos paisajes, que los vivió en una época si bien no lejana en el tiempo, muy distante culturalmente a lo que ahora se aprecia, cercana posiblemente -más de lo que parece- a aquellas descripciones del famoso botánico. Cavanilles, como los Calzas, se imbuye del pensamiento ilustrado, que como sus hijos los agrónomos franceses, quiere una naturaleza amable, ordenada, cultivada, donde se asiente una población feliz. Esa es la tarea que se le encomienda a Bartolomé desde el inicio de la novela, quien iniciará su educación sentimental con una visita de un día de Pascua de 1786 a las fincas del mayorazgo familiar en aquella Altea, y allí visualizará e interiorizará un paisaje agrario que a partir de ese momento formará parte de su ser. Empezará su visita como militar y la acabará como caballero hacendado mal que le pese.

El retorno de Bartolomé desde Mallorca a Altea introduce en la novela aquellas dos acepciones del paisaje que el personaje lleva en su mente, el paisaje agrario mediterráneo en sus dos versiones clásicas, el georgiano, el paisaje de la razón, lógico, ordenado, rentable, y el bucólico de los jardines que recrean la naturaleza y dan placer a sus paisanos; pero también los paisajes marinos tienen estas dos versiones, los contornos de la costa alteana, donde uno puede imaginar la belleza de la bahía definitivamente destruida en la actualidad y más allá el mar cambiante, con sus aguas quietas y profundas sobre las que el ralear de la luna las torna claras, rojizas, para poco a poco cambiar a su blancura equívoca, donde convive otro paisaje, el de la marinería, el de los trabajos y negocios de navegación, con sus luchas, sus tensiones, su temor a un mar lleno de peligros, donde hombres y bueyes ahondan sus cuerpos en las aguas profundas de las playas de Altea, en las que mujeres y ancianos cosen y reparan bajo un sol inclemente las redes que traerán el sustento.

Pero el paisaje, por su condición, se transforma con el tiempo de la mano de la sociedad que lo crea y lo contempla. Así, Bartolomé vive otros paisajes en la segunda parte del libro, durante aquel periodo convulso de la revolución y su contrarrevolución, de los sueños de libertad y de los delirios del absolutismo, que acompañó a nuestra historia en los primeros años del Ochocientos. Este periodo romántico es vivido por los Calzas en un paisaje agreste, dramático, sobrecogedor que nos conmueve, con las tierras sin cultivar, donde los agricultores son sustituidos por las partidas de bandoleros, y las dulces tierras de Altea son reemplazadas por el severo y áspero puerto de Confrides. Los pueblos de la sierra Aitana, incrustados en sus tortuosas pendientes: Benimantell y Confrides serán el paisaje donde ocurra, como no podría ser de otra forma, el apasionado amor de Juan el hijo de Bartolomé, idilio que no podrá ser encauzado hacia las normas racionales y equilibradas del XVIII, de la misma manera que el destino de su otro hijo, involucrado en las luchas del momento; todo ello les estallará a los Calzas, abocando a Bartolomé a una visión del futuro inquietante, oscura y profunda como las cercanas simas de Partagat, en la cresta de Aitana visitadas en su momento por Cavanilles.

Bartolomé es un personaje con paisaje. A través de sus idas y venidas por las comarcas nos narra la historia de una familia que transformó y fue a su vez transformada por el paisaje. Un mapa de rutas para ayudar a sus lectores a viajar más cómodamente con sus protagonistas, quizás facilitaría la comprensión de este territorio y sus paisajes. 

Si toda novela es un viaje al interior de uno mismo, en éste caso además viene acompañada de un amplio recorrido por los paisajes de la Marina, que de la mano de Bartolomé hemos vivido y disfrutado.
  • Enric Mateu, es economista y profesor de universidad.                                                                         
  • “Bartolomé” Crónica de una sociedad en tiempos de cambio. Una novela de Miguel de Rey 
    (Valencia, 2014), ISBN: 978-84-616-7791-7.
      

El paisatge és un fet cultural que pertany a un temps i a un lloc, aquests dos condicions ens permeten, en la primera de les obres de ficció de l'autor, endinsar-nos en el món proper físicament però allunyat en el temps, la qual cosa dóna un component particular a l'obra, ja que la trama de la novel · la no es podria comprendre si no es destaqués l'estreta relació amb la seua terra. El paisatge a "Bartolomé" no és el decorat sobre el qual succeeixen els esdeveniments i s'enquadren les passions dels personatges, sinó un element viu i canviant que explica l'existència del protagonista, de Bartolomé, que actua sobre ell fins i tot quan s'absenta, i que al seu torn és modelat pel propi cavaller. Un paisatge que omple els ulls i l'ànima dels protagonistes i del mateix lector.Viatjar de la mà de Bartolomé Calces, el protagonista d'una novel · la de tall de saga familiar, per les terres de la Marina i el Comtat amb algun viatge ocasional a la ciutat de València, implica una immersió en un paisatge físic i social que ens fa reviure aquells camps i aquell tempus, ja que el paisatge en ser una construcció mental implica no només la presència física d'un perfil i un contingut, també la percepció d'uns homes i dones, el treball de molts, tot això en una visió calidoscòpica que es construeix al cervell i es viu en un temps, més o menys ràpid. En la nostra cultura s'aprecia de manera rapidíssima; el temps de Bartolomé és el propi dels finals del s. XVIII i inicis del Vuit-cents, un tempus molt diferent, on la realitat física es percep caminant, o al trot de cavall, acceptant els rigors del clima, menjant en els viatges allò propi del lloc, percebent les escenes canviants que s'acumulen en les retines de viatgers i que a poc a poc transformen un paisatge al llarg d'un viatge.

La novel · la s'estructura en dues molt diferenciades que corresponen a sengles períodes molt importants en la història d'Espanya i per tant de la Marina. La primera correspon al segle XVIII, en la qual València, temps enrere desèrtica, reneix amb la rompuda i plantació de les terres abandonades darrere de l'expulsió dels moriscos. És el temps de Cavanilles, que viatja per aquestes terres i actua com a notari per relatar i donar fe de les profundes transformacions en el paisatge valencià que s'omple de persones i cultius. Precisament el botànic viatja a les terres de Bartolomé on retrata un paisatge que l'autor de la novel·la reprèn i torna a recrear a partir d'una documentació inèdita i de gran valor, i des d'una perspectiva viscuda amb els ulls d'aquell que ha vist transformar aquests paisatges, que els va viure en una època si bé no llunyana en el temps, molt distant culturalment al que ara s'aprecia, propera possiblement -més del que sembla a aquelles descripcions del famós botànic. Cavanilles, com els Calces, s'imbueix del pensament il·lustrat, que com els seus fills els agrònoms francesos, vol una naturalesa amable, ordenada, conreada, on s'assenti una població feliç. Aquesta és la tasca que se li encomana a Bartolomé des de l'inici de la novel·la, que iniciarà la seua educació sentimental amb una visita a les finques familiars en aquella Altea de la Pasqua de 1786, i allà visualitzarà i interioritzarà un paisatge agrari que a partir d'aquest moment formarà part del seu ésser. Començarà la seua visita com a militar i l'acabarà com a cavaller hisendat mal que li pese.

El retorn de Bartolomé des de Mallorca a Altea introdueix en la novel·la aquelles dues accepcions del paisatge que el personatge porta en la seua ment, el paisatge agrari mediterrani en els dos versions clàssiques, el georgià, el paisatge de la raó, lògic, ordenat, rendible, i el bucòlic dels jardins que recreen la naturalesa i donen plaer als seus paisans; però també els paisatges marins tenen aquestes dues versions, els contorns de la costa alteana, on un pot imaginar la bellesa de la badia definitivament destruïda en l'actualitat i més enllà el mar canviant, amb les seves aigües quietes i profundes sobre les quals la brillantor de la lluna les torna clares, vermelloses, per a poc a poc canviar al seu blancor equívoca, on conviu un altre paisatge, el de la marineria, el dels treballs i negocis de navegació, amb les seues lluites i tensions, el el seu temor a un mar ple de perills, on homes i bous aprofundeixen els seus cossos a les aigües blavoses de les platges d'Altea, en la qual dones i ancians cusen i reparen sota un sol inclement les xarxes que portaran el peix i la vida.

Però el paisatge, per la seua condició, es transforma amb el temps de la mà de la societat que el crea i el contempla. Així, Bartolomé viu altres paisatges a la segona part del llibre, durant aquell període convuls de la revolució i la seua contrarevolució, dels somnis de llibertat i dels deliris de l'absolutisme, que va acompanyar a la nostra història en els primers anys del Vuit-cents. Aquest període romàntic és viscut pels Calces en un paisatge agrest, dramàtic, esglaiador que ens commou, amb les terres sense conrear, on els agricultors són substituïts per les partides de bandolers, i les dolces terres d'Altea són reemplaçades pel sever i aspre port de Confrides. Els pobles de la serra Aitana, incrustats en els seus tortuosos pendents: Benimantell i Confrides seran el paisatge on ocórrega, com no podria ser d'altra manera, l'apassionat amor de Joan, el fill de Bartolomé, idil que no podrà ser canalitzat cap a les normes racionals i equilibrades del XVIII, de la mateixa manera que el destí del seu altre fill, involucrat en les lluites del moment; tot això els esclatarà als Calces, abocant a Bartolomé a una visió del futur inquietant, fosca i profunda com les properes avencs de Partagat, a la cresta d'Aitana visitades en el seu moment per Cavanilles.

Bartolomé és un personatge amb paisatge. A través de les seves anades i vingudes per les comarques ens narra la història d'una família que va transformar i va anar al seu torn transformada pel paisatge. Un mapa de rutes per ajudar els seus lectors a viatjar més còmodament amb els seus protagonistes, potser ajudarà a la comprensió d'aquest territori i els seus paisatges.

Si tota novel·la és un viatge a l'interior d'un mateix, en aquest cas ve acompanyada d'un ampli recorregut pels paisatges de la Marina, que de la mà de Bartolomé hem viscut i gaudit.