18 sept. 2013

Església de Santa Anna en Altea la VellaEl temple consta de nau única composta per tres cossos, més creuer i presbiteri, nau coberta per volta de canó i arcs torals de mig punt que al creuer s'alça una cúpula octogonal amb quatre petxines. La volta cobreix el presbiteri i al fons de la nau  hi ha un potent retaule. Els alçats interiors són senzills, classicistes, amb pilastres simples rematades per capitells i un cornisó que recorre tot el temple i des del qual neix la volta. Els materials d'interior són austers en general, amb cert cromatisme en blancs i daurats en la decoració de la nau principal i la cúpula.

El creuer, asimètric, dóna pas a una nau longitudinal, en el sentit de la principal, de només tres cossos i de menor amplària. Nau d'origen diferent, posterior a la principal i d'estil molt diferent, amb acabats neogòtics i voltes aristades, amb un retaule gotizante després de l'altar de la capella i flanquejat per dos llenços de García Torres realitzats en 1980.
 -----------------------

El templo consta de nave única compuesto por tres cuerpos, más crucero y presbiterio, nave cubierta por bóveda de cañón y arcos fajones de medio punto que en el crucero levanta una cúpula octogonal con cuatro pechinas, a las que anteriormente nos hemos referido. La bóveda cubre el presbiterio y al fondo de la nave se levanta un potente retablo. Los alzados interiores son sencillos, clasicistas, con pilastras simples rematadas por capiteles y un cornisón que recorre todo el templo y desde el cual arranca la bóveda. Los materiales de interior son austeros en general, con cierto cromatismo en blancos y dorados en la decoración de la nave principal y la cúpula.
El crucero, asimétrico, da paso a una nave longitudinal, en el sentido de la principal, de solo tres cuerpos y de menor anchura. Nave que parece de origen distinto, posterior a la principal y de estilo muy diferente, con acabados neogóticos y bóvedas aristadas, con un retablo gotizante tras el altar de la capilla y flanqueado por dos lienzos de García Torres realizados en 1980.
------------------------ 

The church has a single nave consists of three bodies, cruise and chancel, nave covered by a barrel vault and semicircular arches, in the transept rises an octagonal dome with four scallops.  The back of the nave stands a powerful altarpiece. The interior elevations are simple, classical, with simple pilasters topped by capitals and cornice that runs around the temple and you boot from the vault. The cruise, asymmetrical, gives way to a longitudinal ship in the direction of the principal, only three bodies and smaller width, seems different  the main, finished in revival Gothic in groined vault.

14 sept. 2013

L'antic Casino de Chaumet a Altea *


L'antic Casino de Chaumet, denominat en ell últim terç del S XX com Bar Terrassa, ha arribat a ser una institució entre les sales d'oci tradicional de bars amb partida, aportant alhora una biblioteca internacional de préstec, molt activa en els anys 60 i 70 del segle XX. La seua terrassa i les tapes han estat visitades i degustades per generacions d'alteans que guarden d'ell un dels millors records.

 Situat al primer pis d'una de les cantonades paradigmàtiques alteanes, la dels Cuatre Cantons, és dels pocs edificis històrics que es conserven de tan particular lloc, que com diu R. Llorens "Va iniciar la seva activitat, potser abans del segle, com a casino de propietaris i armadors, on les cartes treien espurnes de tant« tute »i muntonet. Allí va ser conserge José Sastre Beneyto (Pepe el Cueter), que va passar a regentar el bar Casino - Terrassa. Després el va seguir fent el seu fill Jaume Sastre Orozco, i per això va quedar nominat popularment al Casino de Chaumet "..

 El mateix autor ens dóna notícia de l'activitat literària i de la propietat del mateix: ".... El seu propietari, Jaume Sastre, el va traspassar el 1965 a Teófilo Marcos".

 La casa sobre la qual s'assenta el casino és una típica casa alteana de la segona meitat del segle XIX, amb la característica del material que construeixen els seus murs: pedra calcària negra de la pedrera de Les Quintanes. Una fàbrica de mampostería concertada molt ben construïda, amb arcs plans del mateix material i ben tallades dovelles per construir les obertures de balcons, mentre que els forats menors es cobreixen amb llindes d'una sola peça de gran qualitat. Amb un sòcol de carreus de grans dimensions. La façana impostada en els nivells de cada pis, presenta uns balcons construïts lloses de la mateixa pedra, donant una gran unitat a tot el conjunt. Només l'aler inclou una solució mixta, amb carreus tallats en cantonada i la resta disposat amb filades en volada de maó.
*Catàleg de Benms Patrimonial- M del Rey, P Soler i J. Martínez
---------

El antiguo Casino de Chaumet, denominado en él ultimo tercio del S XX como Bar Terraza, ha llegado a ser una institución entre las salas de ocio tradicional de bares con partida, aportando a la vez una biblioteca internacional de préstamo, muy activa en los años 60 y 70 del S. XX. Su terraza y sus tapas han sido visitadas y degustadas por generaciones de alteanos que guardan de él uno de los mejores recuerdos.

Situado en el primer piso de una de las esquinas paradigmáticas alteanas, la dels Cuatre Cantons, es de los pocos edificios históricos que se conservan de tan particular lugar, que como dice R. Llorens “Inició su actividad, quizá antes del siglo, como casino de propietarios y armadores, donde las cartas sacaban chispas de tanto «tute» y muntonet. Allí fue conserje José Sastre Beneyto (Pepe el Cueter), quien pasó a regentar el bar Casino - Terraza. Después lo siguió haciendo su hijo Jaime Sastre Orozco, y por ello quedó nominado popularmente el Casino de Chaumet”..

El mismo autor nos da noticia de la actividad literaria y de la propiedad del mismo: “….Su propietario, Jaime Sastre, lo traspasó en 1965 a Teófilo Marcos".

La casa sobre la que se asienta el casino es una típica casa alteana de la segunda mitad del siglo XIX, con la característica del material que construyen sus muros: piedra caliza negra de la cantera de Les Quintanes. Una fábrica de sillarejo muy bien construida, con arcos planos del mismo material y bien talladas dovelas para construir los vanos de balcones, mientras que los huecos menores se cubren con dinteles de una sola pieza de gran calidad. Con un zócalo de sillería de grandes dimensiones. La fachada impostada en los niveles de cada piso, presenta unos balcones construidos losas de la misma piedra, dando una gran unidad a todo el conjunto. Solo el alero incluye una solución mixta, con sillares tallados en esquina y el resto dispuesto con hiladas en saledizo de ladrillo.

4 sept. 2013

Fanal de regador. Altea, inicis del XIX.Fanal de regador. Altea, inicis del XIX. Ferro negre i vidre. Col·lecció particular

Farol de regador. Altea. inicios del XIX. Hierro negro y cristal

Rural Lantern. Altea early nineteenth century. Black iron and glass. Private collection